مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ZIFT

مخفف عبارت ZIFT

Zygote Intrafallopian Transfer
این روش تا حدودی مشابه (GIFT) است، با...
GIFT

مخفف عبارت GIFT

Gamete IntraFallopian Transfer
در این روش، تخمدان‌ها پس از تحریک توسط...
PESA

مخفف عبارت PESA

Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration
در روش PESA بدون باز کردن پوست بیضه و...