مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IHF

مخفف عبارت IHF

International Handball Federation
فدراسیون بین‌المللی هندبال که در سال...