مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NIST

مخفف عبارت NIST

National Institute of Standards and Technology
موسسه ملی فناوری و استانداردها، تاسیس...