مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات سازمانی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه سازمان‌ها، موسسه‌ها، انجمن‌ها، ارگان‌ها و...
JINSA

مخفف عبارت JINSA

Jewish Institute for National Security Affairs
بنیاد یهودی امور امنیت ملی (نام...
IFJ

مخفف عبارت IFJ

International Federation of Journalists
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران یک...
WFRS

مخفف عبارت WFRS

World Federation of Rose Societies
انجمن جهانی رز انجمنی در ارتباط با گل...
JREF

مخفف عبارت JREF

James Randi Educational Foundation
بنیاد آموزشی جیمز رندی (مخفف JREF) یک...