مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف FMRI

Functional Magnetic Resonance Imaging

Florida Marine Research Institute

Family Medicine Residency of Idaho (training)

Fault Management Resource Identifier

Federación Mexicana de Radiología e Imagen (Mexican Federation of Radiology and Imaging)

Fire Master Record Inquiry (insurance)