مخفف کلمه FMRI


( Functional Magnetic Resonance Imaging ) تصویرسازی تشدید مغناطیسی کارکردی، نام نوعی روش تصویربرداری در MRI است.
در این روش تصاویری متناوب از مغز در حال فعالیت و سپس در حال استراحت گرفته می‌شود و از یکدیگر بطور دیجیتالی (بکمک نرم‌افزارهایی همانند FSL) تفریق می‌گردند، که حاصل این پردازش عملکرد مغزی در اثر تغییرات جریان خونی در مغز را از لحاظ فیزیولوژیکی نشان میدهد.
FMRI

بازگشت به صفحه قبل