مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات تکنولوژی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های تکنولوژی و فناوری های روز، مخابراتی، هواپیمایی، فنی و مهندسی، علوم کامپیوتر و...
PAI

مخفف عبارت PAI

Personal Activity Intelligence
هوش فعالیت شخصی (قابلیتی در ساعت‌های Mi...
APQP

مخفف عبارت APQP

Advance Product Quality Planning
برای تكوین محصول استفاده می شود بیشترین...
FDI

مخفف عبارت FDI

Foreign Direct Investment
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (اختصاری FDI)...