مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات علمی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های علمی، فیزیک، شیمی، فلسفه و...
ESP

مخفف عبارت ESP

ElectroStatic Precipitator
رسوب دهنده الکتروستاتیکی که برای کاهش...
SMC

مخفف عبارت SMC

Small Magellanic Cloud
ابر ماژلانی کوچک (SMC) یک کهکشان کوتوله...
FID

مخفف عبارت FID

Flame Ionization Detector
آشکارساز یونش شعله (FID) یک ابزار علمی...
EPA

مخفف عبارت EPA

EicosaPentaenoic acid
ایکوساپنتانوییک اسید (EPA) اسید چرب با...
DHA

مخفف عبارت DHA

DocosaHexaenoic Acid
دوکوساهگزائنوئیک اسید (DHA) اسید چرب با...