مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات علمی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های علمی، فیزیک، شیمی، فلسفه و...
MUFAS

مخفف عبارت MUFAS

Monounsaturated Fatty Acids
چربی تک‌سیرنشده یا اسید چرب تک‌سیرنشده...
CNN

مخفف عبارت CNN

Convolutional Neural Network
شبکه‌های عصبی پیچشی یا همگشتی (CNN یا...
MOND

مخفف عبارت MOND

Modified Newtonian Dynamics
در فیزیک٬ دینامیک نیوتونی اصلاح‌شده، یا...