مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات علمی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های علمی، فیزیک، شیمی، فلسفه و...
FID

مخفف عبارت FID

Flame Ionization Detector
آشکارساز یونش شعله (FID) یک ابزار علمی...
EPA

مخفف عبارت EPA

EicosaPentaenoic acid
ایکوساپنتانوییک اسید (EPA) اسید چرب با...
DHA

مخفف عبارت DHA

DocosaHexaenoic Acid
دوکوساهگزائنوئیک اسید (DHA) اسید چرب با...
ASP

مخفف عبارت ASP

Alkaline, Surfactant, Polymer
دسته بندی آلکالاین و سورفکتانت (...
TGA

مخفف عبارت TGA

Thermo Gravimetric Analysis
وزن سنجی حرارتی یا وزن سنجی گرمایی...