مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

اصطلاحات علمی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های علمی، فیزیک، شیمی، فلسفه و...
ICBM

مخفف عبارت ICBM

Intercontinental Ballistic Missile
موشک پرتابشی قاره‌پیما یا موشک بالستیک...
UMVUE

مخفف عبارت UMVUE

Uniformly Minimum Variance Unbiased Estimator
«برآوردگر نااریب با کمترین واریانس...
SAA

مخفف عبارت SAA

Steroidal Antiandrogen AR
آنتی‌آندروژن استروئیدی به صورت مخفف...
HALCA

مخفف عبارت HALCA

Highly Advanced Laboratory for Communications and Astronomy
آزمایشگاه فوق پیشرفته ارتباطات و نجوم...