مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CMIIT

China Ministry of Industry and Information Technology

وزارت صنایع و فناوری چین
CMIIT
ارسال نظر

ارسال نظر