مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

اصطلاحات شیرازی

مجموعه جملات اختصاری در زبان و گویش شیرازی - فارس
اصطلاح
معنی و مفهوم
کلی
خیلی
مشت
غلیظ
چلم
کثیف
خزوک
سوسک
کم
شکم
جون
بدن(جونش داغه یعنی پولداره)
تربیزه
تربچه
ایی
اشاره به شخص خاص
بوتو
بتون
لمر
شن
شل
گل ولای
خنج زدن
چنگ زدن گربه
مسه
دسته
غول
عمیق,گود
چندر
قسمتی ازگوشت گوسفندکه زیر دندان جویده نمی شود
پریگ رو
پریروز
کلنجار
خرچنگ
چوق
چوب
جوق
جوی آب
تیرشه
باریکه پارچه
کاغاذک
بادبادک
ارسی
کفش
کفشک
دمپائی
دووی گلی
مایع ((مرکورکروم)) که روی زخم می ریختند,آب گلی
کج وکوله
کج ومعوج
دم بیزک
دنبالچه گوسفند
کووه
گوسفند نردرشت
بزباش
آش غوره
قمبه دادن
غرغرکردن
قم
قیف
جلد
زود
شود
شوید
آلو
سیب زمینی
ترش باله
آبگش,برنج صاف کن
رشت
زباله
سرانداز
چادرزنانه
چخ
صدای دورکردن سگ
پیشت
صدای دورکردن گربه
بادیه
کاسه بزرگ مسی,کماجدان
اسم
کفگیر
بووکه
گنجشک نر
ننه که
گنجشک ماده
دوسی
مادربزرگ
داچی
برادربزرگ
کنتره
تارعنکبوت
کل پک
مارمولک
گندنا
تره سبزی
صبیه
دختربزرگ
دم گولون
دختردم بخت
آق دوئی
دائی بزرگ
جوغن
هاون بزرگ
چنگال
خوراکی که شیرازیها باروغن ,شیره(شکریاانگور)وتکه های نان سنگک قاطی می کردند وپس ازمالش دادن آن با دست می خوردند
بالنگ
خیاردرشت
ترپیاز
پیازچه
کلم رومی
کلم برگ
وجش
درعوض
سوزووی
حسود
همروس
جاری(زن برادرشوهر)
گلوپ
لامپ برق
زلیبی
زولبیا
باقله
باقلاسبز
کم پیچ
دل درد
تلک دونی
محل تجمع زباله ها
زبرک
بیماری سرخک
فابر
پودرلباسشوئی
تک
مغز گوسفند
توتووی
چغورپغور
پودونک
پونه