مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

لطفا قبل از ثبت مخفف یک عبارت، از عدم موجودی آن توسط جستجوی بالای سایت اطمینان داشته باشید.

نام شما:
عبارت مخفف:
عبارت کامل:
دسته‌بندی:
توضيحات:

ارسال مخفف جدید