مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LEED

مخفف عبارت LEED

Leadership in Energy and Environmental Design
استاندارد پیشرو در طراحی محیطی و انرژی...
SFI

مخفف عبارت SFI

Sustainable Forestry Initiative
پیش گامان در حفاظت و نگهداری در سیستم...
EDIFACT

مخفف عبارت EDIFACT

Electronic Data Interchange For Administration Commerce and Transport
تبادل الکترونیکی اطلاعات برای امور...