مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SFI

مخفف عبارت SFI

Sustainable Forestry Initiative
پیش گامان در حفاظت و نگهداری در سیستم...
EDIFACT

مخفف عبارت EDIFACT

Electronic Data Interchange For Administration Commerce and Transport
تبادل الکترونیکی اطلاعات برای امور...
GNP

مخفف عبارت GNP

Gross National Product
تولید ناخالص ملی: در بررسی تولید ناخالص...