مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات پزشکی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های پزشکی، بیماری، آزمایش، دارویی و...
ZIFT

مخفف عبارت ZIFT

Zygote Intrafallopian Transfer
این روش تا حدودی مشابه (GIFT) است، با...
GIFT

مخفف عبارت GIFT

Gamete IntraFallopian Transfer
در این روش، تخمدان‌ها پس از تحریک توسط...
PESA

مخفف عبارت PESA

Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration
در روش PESA بدون باز کردن پوست بیضه و...
PGD

مخفف عبارت PGD

Preimplantation Genetic Disorders
وجود بیماری‌های ژنتیكی در زوجین یا...
PRP

مخفف عبارت PRP

Platelet Rich Plasma
PRP یک فرآورده‌ی خونی غلیظ است که حاوی...