مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف FAS

Foreign Agricultural Service

Fetal Alcohol Syndrome

Financial Accounting Standards

Federation of American Scientists (est. 1945; Washington, DC)

Faculty of Arts and Sciences

Financial Accounting Services (various organizations)

Formative Assessment System (education)

Finance and Applied Statistics (various schools)

Free Alongside Ship (shipping)

For A Second

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (German newspaper)

Failed Asylum Seeker (UK)

Farm Animal Sanctuary (various locations)

Fundação Amazonas Sustentável (Portuguese: Amazonas Sustainable Foundation)

Foreign Agriculture Service

Fondo Aree Sottoutilizzate (Italian: Underdeveloped Areas Fund)

Full Analysis Set (statistics)

Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (Swedish Council for Working Life and Social Research)

Fatty Acid Synthase

Federal Acquisition Service (GSA)

Falcon Aviation Services (United Arab Emirates)

Fille a Suivre (French women's fashion)

Field Application Specialist (various companies)

Flood Alleviation Scheme (UK)

Football Association of Singapore

Foot & Ankle Specialist (Sage journal)

Forces Aériennes Stratégiques (French: Strategic Air Forces)

Federal Antimonopoly Service (Russia)

Fedora Account System

Financial Accounting Statement (various organizations)

Farnham Angling Society (est. 1906; UK)

Fire Alarm Service

Federated Authentication Services (computing)

Foreign Accent Syndrome

Fire Alarm System

Farm Advisory Services (EU)

Freely Associated States (Micronesia)

Future Airspace Strategy (UK Civil Aviation Authority)

Florida Anthropological Society

Fabric Attached Storage

Fassa Bortolo (Tour de France cycling sponsor)

Fixed Asset System

Faculty of Applied Science (various universities)

Frozen At Sea (commercial fishing)

Faculty of Astrological Studies (est. 1948; UK)

Financial Advisory Service

Federation of Atomic Scientists (now Federation of American Scientists)

Fine Arts Society (Indianapolis, IN)

First Aid Squad

Final Assembly Schedule

Firsts and Seconds (lumber/forest industry)

Fellow of the Anatomical Society (UK)

Frame Alignment Signal

Focus Adolescent Services (Salisbury, MD)

Foreign Affairs Symposium

Federazione Anarchica Siciliana (Italian: Sicilian Anarchist Federation)

Field Assistance Service (US Air Force)

Forms Automation System

Fast App Switching.(mobile technology)

Florida Astronomical Society

Federation of Astronomical Societies

Frequency Assignment Subcommittee

Fédération des Autonomes de Solidarité (French: Autonomous Solidarity Federation)

Fuels Automated System

Formation Active en Sciences (French: Active in Science Education)

Full Auto Shooting (cameras)

French Academy of Sciences

False Answer Supervision (telecommunications)

Famille Accueil Surdoués (French: Gifted Family Home)

Freight Assessment System (various organizations)

Fueling-At-Sea

Foreign Area Studies

Financial Analysis System

Farm-A-Syst

Facility Associated Signalling

Field Artillery System

Flow Admission Service

flywheel alternator starter

Fixed Assets from Sage (Sage Software; Herndon, VA)

Functional Area Services

Federal Aviation Service (Russia)

Family Arabian Stallion (Breyer mold)

Floor Amendment System (Texas)

Fire Alarm and Signal (cable)

Functional Address Symbol

Faible Activité Spécifique (French: low specific activity)

Flexible Access System

Apoptosis Stimulating Fragment (programmed cell death)

Foreign Affiliate Sales (economics)

Functional Area Supervisor (US Navy NTCSS)

Frequency Allocation Support

Fonds d'Aide Sociale (French: Social Welfare Fund)

Force Accounting System

Fresh Air Setup

Field Artillery Section

Freight Alongside Ship

Force Augmentation System (military aviation; helicopters)

Field Alert Status

Final Approach Surface

Fine Arts Seminar

Facility Analysis Session

Force Analysis Simulation

FOS Analysis Subsystem

Forensic Ammunition Service

Fund for Additional Services (Colorado)

Facilities and Administrative Support Division

Feature Analysis Services

Femmes Afriques Solidarité (French)

Fellow of the Antiquarian Socity

Fleet Application Server (Navy)

Fleet Attack Submarine

Flap Actuation System

Funny As Stuff (polite form)

Functional Architecture Study

Formation Assembly Ship (US Army Air Force, World War II)

Functional Area Sponsor

Felony Action Squad (New Orleans Police Department)

Future American Schools (Alexandria, Egypt)