مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CIF

Cost Insurance and Freight

ارزش، بیمه و کرایه حمل تا مقصد.
مخصوص حمل دریایی می‌باشد. کالا وقتی از روی نرده کشتی بارگیری می‌شود مسئولیت فروشنده خاتمه میابد. هزینه حمل و بیمه با فروشنده‌است. عقد قرارداد حمل و بیمه با فروشنده‌است.
CIF
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود