مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FOB

Free On Board

تحویل کالا در عرشه کشتی در مبدأ.
فروشنده وقتی کالا را از روی نرده کشتی عبور داد ریسک خود را خاتمه داده‌است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل از بندر تحویل و بیمه و بازرسی با خریدار است.
FOB
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود