مخفف کلمه PLD


( Programmable Logic Devices ) وسایل قابل برنامه ریزی (معمولا به چیپ هایی که قابلیت برنامه ریزی دارند اطلاق می شود)
PLD

بازگشت به صفحه قبل