مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

RWF

مخفف عبارت RWF

Reading With out Forgetting
به معنای خواندن بدون فراموشی می باشد که...
MIDP

مخفف عبارت MIDP

Mobile Information Device Profile
MIDP به معنای پروفايل اطلاعات دستگاه...
VCI

مخفف عبارت VCI

Virtual Channel Identifier
VCI به معنای مشخص کننده کانال مجازی...