مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MIN

Minimum

Min به معنای کمترین و حداقل می باشد.
MIN
ارسال نظر

ارسال نظر