مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

BSC

مخفف عبارت BSC

Binary Symmetric Channel
کانال دودویی متقارن(BSC) یک نوع کانال...