مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TQ

Thank You

کلمه TQ بیشتر در چت یا مسیج ها استفاده می شود. که به معنای متشکرم می باشد.
TQ
ارسال نظر

ارسال نظر