مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CUL

See You Later

کلمه CUL بیشتر در چت یا مسیج ها استفاده می شود. که به معنای بعدأ میبینمت می باشد.
CUL
ارسال نظر

ارسال نظر