مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف THX

Thank You

کلمه THX بیشتر در چت یا مسیج ها استفاده می شود. که به معنای ممنونم می باشد.
THX
ارسال نظر

ارسال نظر