مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MIN

Minute

به معنای دقیقه می باشد.
MIN
ارسال نظر

ارسال نظر