مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ع

مخفف عبارت ع

علیه السلام
پسوند «علیه السلام» برای احترام به مقام...