مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HOWDY

Hello; How Do You Do

عبارت Howdy به صورت عامیانه یا محلی به معنای سلام!، چطوری؟ هست.
HOWDY
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود