مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ADJ

Adjective

Adj مخفف واژه Adjective به معنای صفت
ADJ
ارسال نظر

ارسال نظر