مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SING

Singular

Sing مخفف واژه Singular به معنای (اسامی) مفرد
SING
ارسال نظر

ارسال نظر