مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NPC

مخفف عبارت NPC

Non-Player Character
NPC به معنای کاراکتر غیر قابل بازی برای...