مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PRON

Pronoun

Pron مخفف واژه Pronoun به معنای ضمیر
PRON
ارسال نظر

ارسال نظر