مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CC

مخفف عبارت CC

Closed Captioning
عبارت CC عموما در کنترل‌های دستگاه ها (...