مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف P.A

Per Annum

Per Annum به معنای سالیانه، هر سال
P.A
ارسال نظر

ارسال نظر