مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ISOBC

Iran Society Of Biophysical Chemistry

انجمن بیوشیمی فیزیک ایران
اهداف
- گسترش و ارتقای علم بیوشیمی فیزیک و علوم وابسته،
- توسعه کمی . کیفی نیروهای متخصص،
- بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوط.
ISOBC
ارسال نظر

ارسال نظر