مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ISCE

Iranian Society of Civil Engineering

انجمن مهندسی عمران ایران
اهداف
- گسترش و پیشبرد و ارتقا علم مهندسی عمران و رشته های وابسته
- توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوط
ISCE
ارسال نظر

ارسال نظر