مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ISCA

Iranian Scientific Commerce Association

انجمن بازرگانی ایران
اهداف
- گسترش و پیشبرد و ارتقای علم بازرگانی،
- توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص،
- بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوط،
- ارتقای توانمندی مسئولان بازرگانی شرکت های عضو در مدیریت بازرگانی محصولات و خدمات در بازارهای داخل و خارج کشور،
- ایجاد هماهنگی در فعالیت های آنان در نیل به منافع ملی،
- برقراری ارتباط میان سیاستگزاران بازرگانی و مدیران شرکت های عضو،
- ارائه آموزش های نوین بازرگانی.
ISCA
ارسال نظر

ارسال نظر