مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IRSS

Iranian Remote Sensing Society

انجمن سنجش از دور ایران
اهداف
- گسترش و پیشبرد و ارتقای علم سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیائی GIST،،
- توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص،
- بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوط ،
IRSS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود