مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IGA

Iranian Geographical Association

انجمن جغرافیائی ایران
اهداف
به منظور گسترش، پیشبرد و ارتقای علوم و فنون جغرافیائی و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوط، انجمن جغرافیائی ایران، تشکیل می شود.
IGA
ارسال نظر

ارسال نظر