مخفف کلمه LIFO


( Last In First Out ) LIFO روشیست که بیشتر پشته‌های برنامهٔ ریزپردازنده عمل می‌کنند. آخرین داده یا دستورالعمل در پشته ، اوّل بازیابی می‌گردد.
LIFO

بازگشت به صفحه قبل