مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SSP

مخفف عبارت SSP

Security Support Provider
ارائه دهنده خدمات پشتیبانی امنیتی...
WSDL

مخفف عبارت WSDL

Web Services Description Language
زبان توصیف خدمات وب به توصیف کامل خدمات...
ISCA

مخفف عبارت ISCA

Iranian Scientific Commerce Association
انجمن بازرگانی ایران اهداف - گسترش و...
IHEA

مخفف عبارت IHEA

Iranian Higher Education Association
انجمن آموزش عالی ایران اهداف به منظور...
BAX

مخفف عبارت BAX

Baxter International Inc
شرکت خدمات بهداشتی و درمانی چند ملیتی...