مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LBS

Location Based Services

خدمات مکان مبنا یا LBC سرویس های اطلاعاتی هستند که توسط ابزارهای موبایل در شبکه های بیسیم قابل دسترس بوده و بر مبنای استفاده از موقعیت ابزارهای موبایل استوارند.
LBS
ارسال نظر

ارسال نظر