مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف WSDL

Web Services Description Language

زبان توصیف خدمات وب به توصیف کامل خدمات وب، توابع قابل دسترسی در آن‌ها، و روش‌های فراخوانی این توابع مبادرت می‌کند.
WSDL
ارسال نظر

ارسال نظر