مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IHEA

Iranian Higher Education Association

انجمن آموزش عالی ایران
اهداف
به منظور گسترش، پیشبرد و ارتقای دانش آموزش عالی و تقویت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، منابع انسانی و در نهایت بهبود فعالیت های آموزشی، پژوهشی و خدمات تخصصی دانشگاه ها در زمینه های مربوط، انجمن «آموزش عالی» ایران تشکیل می شود.
IHEA
ارسال نظر

ارسال نظر