مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BAX

Baxter International Inc

شرکت خدمات بهداشتی و درمانی چند ملیتی باکستر
BAX
ارسال نظر

ارسال نظر