مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف POTS

Plain Old Telephone Service

خدمات تلفن ساده قدیمی
POTS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود