مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NLA

مخفف عبارت NLA

National Library of Australia
کتابخانه ملی استرالیا در شهر کانبرا که...
USPIS

مخفف عبارت USPIS

United States Postal Inspection Service
سرویس بازرسی پستی ایالات متحده (USPIS)...
خاد

مخفف عبارت خاد

خدمات امنیت دولتی
خاد، اداره خدمات امنیت دولتی، در دولت...
UDDI

مخفف عبارت UDDI

Universal Description, Discovery and Integration
پروتکل شرح، کشف، و یکپارچه‌سازی فراگیر...