مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LDL

مخفف عبارت LDL

Low Denisty Lipoprotein
لیپوپروتئین کم چگال نوعی لیپوپروتئین...
VHS

مخفف عبارت VHS

Viral Hemorrhagic Septicemia
بیماری خون‌ریزی پوزه از بیماری‌های...
IHN

مخفف عبارت IHN

Infectious Hematopoietic Necrosis
بیماری فساد بخش‌های خونساز (IHN) یکی از...
IPN

مخفف عبارت IPN

Infectious Pancreatic Necrosis
فساد عفونی لوزالمعده از بیماری‌های...
ALS

مخفف عبارت ALS

Amyotrophic Lateral Sclerosis
بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفیک (ALS)...
AIDS

مخفف عبارت AIDS

Acquired immune deficiency syndrome
ایدز به معنی نشانگان نقص ایمنی اکتسابی...
CSD

مخفف عبارت CSD

Cat Scratch Disease
بیماری خراش گربه از بیماریهای منتقله از...
MIM

مخفف عبارت MIM

Mendelian Inheritance in Man
پروژه میراث مندلی در انسان (امیم) یک...