مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EVER

مخفف عبارت EVER

Epidermodysplasia Verruciformis
اپیدرمودیسپلیژا وروسِفورمیس که به آن...
SARS

مخفف عبارت SARS

Severe Acute Respiratory Syndrome
نوعی بیماری تنفسی حاد که توسط ویروس...
ALL

مخفف عبارت ALL

Acute Lymphoblastic Leukemia
لوسمی حاد لنفوئیدی یا به اختصار ALL یکی...
SCA

مخفف عبارت SCA

Sickle-Cell Disease
کم‌خونی داسی شکل یک بیماری ژنتیکی و یک...
TPPA

مخفف عبارت TPPA

Treponema Pallidum Particle Agglutination Assay
سنجش لختگی ذرات تارپیچ پالیدیوم...
FTA-ABS

مخفف عبارت FTA-ABS

Fluorescent Treponemal Antibody Absorption
آزمایش جذب پادتن ترپونمال فلورسنت...