مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

JCT

مخفف عبارت JCT

Juxtaglomerular Cell Tumor
تومور سلول جنب‌گلومرولی که نام دیگر آن...
CRP

مخفف عبارت CRP

C-Reactive Protein
به پروتئين هايي که دراثر عواملی همچون...