مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MS

مخفف عبارت MS

Multiple Sclerosis
اسکلروز چندگانه یا اِم‌اِس، نوعی اختلال...