مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PID

مخفف عبارت PID

Pelvic Inflammatory Disease
بیماری التهابی لگن یا اختلال التهابی...
COPD

مخفف عبارت COPD

Chronic Obstructive Pulmonary Disease
بیماری مزمن انسدادی ریه (COPD) یک...
CDC

مخفف عبارت CDC

Center for Disease Control
مراکز مدیریت و پیشگیری بیماری CDC یکی...
GERD

مخفف عبارت GERD

Gastro Esophageal Reflax Diseas
بیماری رفلاکس (برگشت) اسید معده به مری....
DCS

مخفف عبارت DCS

DeCompression Sicknes
بیماری تراکم زدائی یا بیماری رفع فشار...
HSCT

مخفف عبارت HSCT

Hematopoietic Stem Cell Transplantation
"پیوند سلولهای بنیادی خونساز" که در...